احکام میت

صفحه        1        2

 

غسل مس ميت

٥٢١ اگر کسى بدن انسان مرده‏اى را که سرد شده و غسلش نداده‏اند مس کند، يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل مس ميت نمايد، چه در خواب مس کند چه در بيدارى، با اختيار مس کند يا بى‏اختيار. حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميت برسد، بايد غسل کند. ولى اگر حيوان مرده‏اى را مس کند، غسل بر او واجب نيست.

٥٢٢ براى مس مرده‏اى که تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست، اگر چه جايى را که سرد شده مس نمايد.

٥٢٣ اگر موى خود را به بدن ميت برساند، يا بدن خود را به موى ميت، يا موى خود را به موى ميت برساند، غسل واجب نيست.

٥٢٤ براى مس بچه مرده، حتى بچه سقط شده‏اى که چهار ماه او تمام شده کسل ميت واجب است، بلکه بهتر است براى مس بچه سقط شده‏اى که از چهار ماه کمتر دارد غسل کرد. بنابر اين اگر بچه چهار ماهه‏اى مرده به دنيا بيايد، مادر او بايد غسل مس ميت کند، بلکه اگر از چهار ماه کمتر هم داشته باشد بهتر است مادر او غسل نمايد.

٥٢٥ بچه‏اى که بعد از مردن مادر به دنيا مى‏آيد، وقتى بالغ شد، واجب است غسل مس ميت کند.

٥٢٦ اگر انسان ميتى را که سه غسل او کاملا تمام شده مس نمايد، غسل بر او واجب نمى‏شود. ولى اگر پيش از آنکه غسل سوم تمام شود جايى از بدن او را مس کند، اگرچه غسل سوم آن جا تمام شده باشد بايد غسل مس ميت نمايد.

٥٢٧ اگر ديوانه يا بچه نابالغى ميت را مس کند، بعد از آنکه آن ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد، بايد غسل مس ميت نمايد.

٥٢٨ اگر از بدن زنده قسمتى که داراى استخوان است جدا شود و پيش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس نمايد، بايد غسل مس ميت کند. ولى اگر قسمتى که جدا شده، از بدن مرده‏اى که غلسش نداده‏اند اگر چيزى جدا شود که در حال اتصال مس آن موجب غسل مى‏شد، بعد از انفصال نيز مس آن موجب غسل است.

٥٢٩ براى مس استخوان و دندانى که از مرده جدا شده باشد و آن را غسل نداده‏اند، بايد غسل کرد، ولى براى مس استخوان و دندانى که از زنده جدا شده و گوشت ندارد، غسل واجب نيست.

٥٣٠ غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند. ولى کسى که غسل مس ميت کرده، اگر بخواهد نماز بخواند، بايد وضو هم بگيرد.

٥٣١ اگر چند ميت را مس کند يا يک ميت را چند بار مس نمايد، يک غسل کافى است.

٥٣٢ براى کسى که بعداز مس ميت غسل نکرده است، توقف در مسجد و جماع و خواندن سوره‏هايى که سجده واجب دارد، مانعى ندارد. ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل کند و وضو بگيرد.

احکام محتضر

٥٣٣ مسلمانى را که محتضر است‏يعنى در حال جان دادن مى‏باشد، مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا کوچک، بايد به پشت بخوابانند به طورى که کف پاهايش به طرف قبله باشد. و اگر خواباندن او کاملا به اين طور ممکن نيست، بنابر احتياط واجب تا اندازه‏اى که ممکن است، بايد به اين دستور عمل کنند. و چنانچه خواباندن او به هيچ قسم ممکن نباشد به قصد احتياط او را رو به قبله بنشانند. و اگر آن هم نشود، باز به قصد احتياط او را به پهلوى راست‏يا به پهلوى چپ، رو به قبله بخوابانند.

٥٣٤ احتياط واجب آن است که تا وقتى او را از محل احتضار حرکت نداده‏اند، رو به قبله باشد، و بعد از حرکت دادن اين احتياط واجب نيست.

٥٣٥ رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، و اجازه گرفتن از ولى او لازم نيست.

٥٣٦ مستحب است ‏شهادتين و اقرار به دوازده امام عليهم السلام و ساير عقايد حقه را، به کسى که در حال جان دادن است طورى تلقين کنند که بفهمد. و نيز مستحب است چيزهايى را که گفته شد، تا وقت مرگ تکرار کنند.

٥٣٧ مستحب است اين دعاها را طورى به محتضر تلقين کنند که بفهمد: "اللهم اغفر لى الکثير من معاصيک و اقبل منى اليسير من طاعتک يا من يقبل اليسير و يعفو عن الکثير اقبل منى اليسير و اعف عنى الکثير انک انت العفو الغفور اللهم ارحمنى فانک رحيم".

٥٣٨ مستحب است کسى را که سخت جان مى‏دهد، اگر ناراحت نمى‏شود به جايى که نماز مى‏خوانده ببرند.

٥٣٩ مستحب است براى راحت‏شدن محتضر بر بالين او سوره مبارکه "يس" و"الصافات" و " احزاب" و "آية الکرسى" و آيه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره، بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.

٥٤٠ تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چيز سنگين روى شکم او و بودن جنب و حائض نزد او و همچنين حرف زدن زياد، و گريه کردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مکروه است.

احکام بعد از مرگ

٥٤١ بعد از مرگ مستحب است دهان ميت را، هم بگذارند که باز نماند و چشمها و چانه ميت را ببندند و دست و پاى او را دراز کنند و پارچه‏اى روى او بيندازند و اگر شب مرده است، در جايى که مرده، چراغ روشن کنند، و براى تشييع جنازه او مؤمنين را خبر کنند. و در دفن او عجله نمايند، ولى اگر يقين به مردن او ندارند، بايد صبر کنند تا معلوم شود و نيز اگر يت‏حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد بايد به قدرى دفن را عقب بيندازند، که پهلوى چپ او را بشکافند و طفل را بيرون آورند و پهلو را بدوزند.

احکام غسل و کفن و نماز و دفن ميت

٥٤٢ غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامى، بر هر مکلفى واجب است. و اگر بعضى انجام دهند، از ديگران ساقط مى‏شود. و چنانچه هيچ کس انجام ندهد همه معصيت کرده‏اند. و بنابر احتياط واجب حکم مسلمانى هم که دوازده امامى نيست، همين طور است.

٥٤٣ اگر کسى مشغول کارهاى ميت‏شود، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند. ولى اگر او عمل را نيمه کاره بگذارد، بايد ديگران تمام کنند.

٥٤٤ اگر انسان يقين کند که ديگرى مشغول کارهاى ميت‏شده، واجب نيست به‏کارهاى ميت اقدام کند. ولى اگر شک يا گمان دارد، بايد اقدام نمايد.

٥٤٥ اگر کسى بداند غسل يا کفن يا نماز يا دفن ميت را باطل انجام داده‏اند،بايد دوباره انجام دهد. ولى اگر گمان دارد که باطل بوده يا شک دارد که درست بوده يا نه، لازم نيست اقدام نمايد.

٥٤٦ براى غسل و کفن و نماز و دفن ميت، بايد از ولى او اجازه بگيرند.

٥٤٧ ولى زن که در غسل و کفن و دفن او دخالت مى‏کند شوهر اوست، و بعد ازاو، مردهايى که از ميت ارث مى‏برند مقدم بر زنهاى ايشانند، و هر کدام که در ارث بردن مقدم هستند در اين امر نيز مقدمند.

٥٤٨ اگر کسى بگويد من وصى يا ولى ميتم يا ولى ميت به من اجازه داده که غسل و کفن و دفن ميت را انجام دهم، چنانچه ديگرى نمى‏گويد من ولى يا وصى ميتم يا ولى ميت به من اجازه داده است، انجام کارهاى ميت با اوست.

٥٤٩ اگر ميت براى غسل و کفن و دفن و نماز خود غير از ولى، کس ديگرى را معين کند، احتياط واجب آن است که ولى و آن کس هر دو اجازه بدهند، و لازم نيست کسى که ميت، او را براى انجام اين کارها معين کرده، اين وصيت را قبول کند ولى اگر قبول کرد، بايد به آن عمل نمايد.

احکام غسل ميت

٥٥٠ واجب است ميت را سه غسل بدهند: اول: به آبى که با سدر مخلوط باشد.دوم: به آبى که با کافور مخلوط باشد. سوم: با آب خالص.

٥٥١ سدر و کافور بايد به اندازه‏اى زياد نباشد که آب را مضاف کند و به‏اندازه‏اى هم کم نباشد که نگويند سدر و کافور با آب مخلوط شده است.

٥٥٢ اگر سدر و کافور به اندازه‏اى که لازم است پيدا نشود، بنابر احتياط واجب بايد مقدارى که به آن دسترسى دارند، در آب بريزند.

٥٥٣ کسى که براى حج احرام بسته است، اگر پيش از تمام کردن سعى بين صفا و مروه بميرد، نبايد او را با آب کافور غسل دهند و به جاى آن بايد با آب خالص غسلش بدهند، و همچنين اگر در احرام عمره پيش از کوتاه کردن مو،بميرد.

٥٥٤ اگر سدر و کافور يا يکى از اينها پيدا نشود يا استعمال آن جايز نباشد،مثل آن که غصبى باشد، بايد بجاى هر کدام که ممکن نيست، ميت را با آب خالص غسل بدهند.

٥٥٥ کسى که ميت را غسل مى‏دهد بايد مسلمان دوازده امامى و عاقل باشد و مسايل غسل را هم بداند، و بنابر احتياط واجب بالغ باشد.

٥٥٦ کسى که ميت را غسل مى‏دهد، بايد قصد قربت داشته باشد، يعنى غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد. و اگر به همين نيت تا آخر غسل سوم باقى باشد، کافى است و تجديد لازم نيست.

٥٥٧ غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است. و غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او جايز نيست. و کسى که از بچگى ديوانه بوده و به حال ديوانگى بالغ شده چنانچه پدر و مادر او يا يکى از آنان مسلمان باشند، بايد اورا غسل داد و اگر هيچ کدام آنان مسلمان نباشند، غسل دادن او جايز نيست.

٥٥٨ بچه سقط شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد، بايد غسل بدهند، و اگر چهار ماه ندارد، بايد در پارچه‏اى بپيچند و بدون غسل دفن کنند.

٥٥٩ اگر مرد زن را، و زن مرد را غسل بدهد، باطل است. ولى زن مى‏تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم مى‏تواند زن خود را غسل دهد، اگر چه احتياط مستحب آن است که زن شوهر خود، و شوهر زن خود را غسل ندهد.

٥٦٠ مرد مى‏تواند دختر بچه‏اى را که سن او از سه سال بيشتر نيست، غسل دهد. زن هم مى‏تواند پسر بچه‏اى را که سه سال بيشتر ندارد، غسل دهد.

٥٦١ اگر براى غسل دادن ميتى که مرد است مرد پيدا نشود، زنانى که با او نسبت دارند و محرمند مثل مادر و خواهر و عمه و خاله، يا به واسطه شير خوردن با او محرم شده‏اند، مى‏توانند غسلش بدهند. و نيز اگر براى غسل ميت زن، زن ديگرى نباشد، مردهايى که با او نسبت دارند و محرمند، يا به واسطه شير خوردن با او محرم شده‏اند، مى‏توانند از زير لباس او را غسل دهند.

٥٦٢ اگر ميت و کسى که او را غسل مى‏دهد، هر دو مرد يا هر دو زن باشند، جايز است که غير از عورت، جاهاى ديگر ميت برهنه باشد، و همين طور اگر محرم باشند.

٥٦٣ نگاه کردن به عورت ميت‏حرام است، و کسى که او را غسل مى‏دهد اگر نگاه کند معصيت کرده، ولى غسل باطل نمى‏شود.

٥٦٤ اگر جايى از بدن ميت نجس باشد، بايد پيش از آنکه آنجا را غسل بدهند، آب بکشند. و احتياط مستحب آن است که تمام بدن ميت، پيش از شروع به غسل پاک باشد.

٥٦٥ غسل ميت مثل غسل جنابت است و احتياط واجب آن است که تا غسل ترتيبى ممکن است، ميت را غسل ارتماسى ندهند. و احتياط مستحب آن است که در غسل ترتيبى هر يک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلکه آب را روى آن بريزند.

٥٦٦ کسى را که در حال حيض يا در حال جنابت مرده، لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل ميت براى او کافى است.

٥٦٧ جايز نيست که براى غسل دادن ميت مزد بگيرند، ولى مزد گرفتن براى کارهاى مقدماتى غسل حرام نيست.

٥٦٨ اگر آب پيدا نشود، يا استعمال آن مانعى داشته باشد، بايد عوض هر غسل، ميت را يک تيمم بدهند.

٥٦٩ کسى که ميت را تيمم مى‏دهد، مى‏تواند در صورت امکان دست ميت را به زمين بزند و به صورت و پشت دستهايش بکشد. و اگر به اين صورت ممکن باشد، لازم نيست به دست زنده هم او را تيمم داد، اگر چه احتياط استحبابى جمع است.

احکام کفن ميت

٥٧٠ ميت مسلمان را بايد با سه پارچه که آنها را لنگ و پيراهن و سرتاسرى مى‏گويند، کفن نمايند.

٥٧١ لنگ بايد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند، و بهتر آن است که از سينه تا روى پا برسد. و بنابر احتياط واجب پيراهن بايد از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند، و درازاى سرتاسرى بايد به‏قدرى باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد، و پهناى آن بايد به اندازه‏اى باشد که يک طرف آن روى طرف ديگر بيايد.

٥٧٢ مقدارى از لنگ، که از ناف تا زانو را مى‏پوشاند و مقدارى از پيراهن که از شانه تا نصف ساق را مى‏پوشاند، مقدار واجب کفن است. و آنچه بيشتر از اين مقدار در مساله قبل گفته شد، مقدار مستحب کفن مى‏باشد.

٥٧٣ اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بيشتر از مقدار واجب کفن را،که در مساله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد. و احتياط واجب آن است که بيشتر از مقدار واجب کفن و همچنين مقدارى را که احتياطا لازم است، از سهم وارثى که بالغ نشده، برندارند.

٥٧٤ اگر کسى وصيت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را که در دو مساله قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند، يا وصيت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولى مصرف آن را معين نکرده باشد، يا فقط مصرف مقدارى از آن را معين کرده باشد، مى‏توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند.

٥٧٥ اگر ميت وصيت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند، مى‏توانند به طور متعارف که لايق شان ميت مى‏باشد، کفن و چيزهاى ديگرى را که از واجبات دفن است از اصل مال بردارند.

٥٧٦ کفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود مال داشته باشد. و همچنين اگر زن را به شرحى که در کتاب طلاق گفته مى‏شود، طلاق رجعى بدهند و پيش از تمام شدن عده بميرد، شوهرش بايد کفن او را بدهد. و چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد، ولى شوهر بايد از مال او کفن زن را بدهد.

٥٧٧ کفن ميت بر خويشان او واجب نيست، اگر چه مخارج او در حال زندگى برآنان واجب باشد.

٥٧٨ احتياط واجب آن است که هر يک از سه پارچه کفن به قدرى نازک نباشد که بدن ميت از زير آن پيدا باشد.

٥٧٩ کفن کردن با چيز غصبى، اگر چيز ديگرى هم پيدا نشود، جايز نيست. و چنانچه کفن ميت غصبى باشد و صاحب آن راضى نباشد، بايد از تنش بيرون آورند، اگر چه او را دفن کرده باشند. و همچنين جايز نيست با پوست مردار او را کفن کنند.

٥٨٠ کفن کردن ميت با چيز نجس و با پارچه ابريشمى خالص جايز نيست،ولى در حال ناچارى اشکال ندارد. و احتياط واجب آن است که با پارچه طلاباف هم ميت را کفن نکنند، مگر در حال ناچارى.

٥٨١ کفن کردن با پارچه‏اى که از پشم يا موى حيوان حرام گوشت تهيه شده، در حال اختيار جايز نيست. ولى اگر پوست‏حيوان حلال گوشت را طورى درست کنند که به آن جامه گفته شود، مى‏شود با آن ميت را کفن کنند. و همچنين اگر کفن از مو و پشم حيوان حلال گوشت باشد اشکال ندارد، اگر چه احتياط مستحب آن است که بااين دو هم کفن ننمايند.

٥٨٢ اگر کفن ميت به نجاست‏خود او، يا به نجاست ديگرى نجس شود، چنانچه کفن ضايع نمى‏شود، بايد مقدار نجس را بشويند يا ببرند. ولى اگر در قبر گذاشته باشند، بهتر است که ببرند. بلکه اگر بيرون آوردن ميت اهانت به او باشد،بريدن واجب مى‏شود. و اگر شستن يا بريدن آن ممکن نيست، در صورتى که عوض کردن آن ممکن باشد، بايد عوض نمايند.

٥٨٣ کسى که براى حج‏يا عمره احرام بسته، اگر بميرد بايد مثل ديگران کفن شود،و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

٥٨٤ مستحب است انسان در حال سلامتى، کفن و سدر و کافور خود را تهيه کند.

احکام حنوط

٥٨٥ بعد از غسل واجب است ميت را حنوط کنند، يعنى به پيشانى و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاى او کافور بمالند. و مستحب است به سر بينى ميت هم کافور بمالند، و بايد کافور ساييده و تازه باشد. و اگر به واسطه کهنه بودن، عطر او از بين رفته باشد، کافى نيست.

 

صفحه        1        2


تعداد آنلاین: 21
بازدید امروز: 93
بازدید صفحات امروز: 64
بازدید این ماه: 49708
بازدید کل: 621531

برای مشاوره و عضویت و پشتیبانی با ما تماس بگیرید

09014010057

09014010087

03132343828

ارتباط پیامکی با ما

300074918


 کلیه حقوق این پرتال متعلق به طرح جهانی حقالله می باشد

Copyright © 2013-2015  Haghollah.iR       طراحی و اجرا : ایده سازان جاوید مهدا